Menu
Esqueceu a senha? Fazer cadastro

::: Sobre o Autor

Yan Ning

05 06 2022
foto_yan2

Yan Ning
Professor, School of Management and Engineering, Nanjing University, Nanjing 210093, China
Email: ny@nju.edu.cn

 

::: Artigos de Yan Ning